שם הלקוח:
{{ astromap.name }}
תאריך לידה:{{ astromap.DD }}/{{ astromap.MM }}/{{ astromap.YY }} {{ astromap.HR }}:{{ astromap.MN.pad(2) }}
זכר / נקבה:{{ (astromap.gender==-1)?'נקבה':'זכר' }}
מפה בסיסית (Natal Chart)
שנה חודש יום שעה
קריירה בית ההורים עצמי דרך פעולה בחיים
{{ astromap.hdmy.year[0].hebname }} {{ astromap.hdmy.year[0].yy }} {{ astromap.hdmy.month[0].hebname }} {{ astromap.hdmy.month[0].yy }} {{ astromap.hdmy.day[0].hebname }} {{ astromap.hdmy.day[0].yy }} {{ astromap.hdmy.hour[0].hebname }} {{ astromap.hdmy.hour[0].yy }}
{{ astromap.hdmy.year[1].hebname }}
{{ astromap.hdmy.month[1].hebname }}
{{ astromap.hdmy.day[1].hebname }}
{{ astromap.hdmy.hour[1].hebname }}
עצמי {{ astromap.selfElement.hebname }}{{ astromap.selfElement.yy }}
{{star.title}} {{astromap.animal_map[astromap.selfElement[star.id][0]].hebname}} ו{{astromap.animal_map[astromap.selfElement[star.id][1]].hebname}} {{ astromap.animal_map[astromap.selfElement[star.id]].hebname }} {{ astromap.animal_map[astromap.romance_star_for_animal[astromap.selfAnimal.id]].hebname }}
עמודות מזל (Luck pillars)
{{pillar_age(pillar)}}
{{pillar_element(pillar).hebname}} {{pillar_element(pillar).yy}}
{{pillar_animal(pillar).hebname}}
מינג גואה
כוכב המזל
{{astromap.qua.number}}
{{astromap.qua.direction.hebname}}
כיוונים תומכיםכיוונים מחלישים
{{astromap.qua.g_dir[d].hebname}} {{astromap.qua.b_dir[d].hebname}}
חמשת האלמנטים (5 elements)
<ֱ--path d="M 50,0 M 2,35 M 21,90 M 79,90 M 98,35 Z" stroke="orange" fill="transparent" stroke-width="1" /--> אש {{astromap.el5.fire.v}} אדמה {{astromap.el5.earth.v}} מתכת {{astromap.el5.metal.v}} מים {{astromap.el5.water.v}} עץ {{astromap.el5.wood.v}}
{{effects1(element)}} {{effects2(element)}} {{element_hebname(element)}}

כל הזכויות שמורות לאביטל לוביא כהן.

הנתונים המפורסמים במפה ואופן עריכתם הינם בבעלותם הבלעדית של אביטל לוביא כהן ו/או של צדדי ג' אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או תוכן הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של אביטל כהן להביא ו/או של צדדי ג' אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין, אך מבלי להביא לאחריות של אביטל כהן להביא לדבר כאמור לעיל. יובהר, כי זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים במפה.

חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות במידע ובחומר המוגן כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או שמה הטוב של אביטל לוביא כהן ו/או האתר ו/או בשמו הטוב של כל גורם ו/או אדם ו/או משתמש ו/או גוף אחר.

חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב, לייצור עבודות נגזרות או לעשות כל שימוש בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של אביטל לוביא כהן.

*הערכים בתרשים ובגרף עשויים להשתנות בהינתן שעת לידה מדוייקת